Személy taxis szolgáltató

Szaktanfolyam azok számára, akik egy taxis cég alkalma-zottjaként vagy saját vállalkozásuk keretében taxi gép-kocsit szeretnének vezetni.
A tanfolyam elvégzésének előfeltétele érvényes "B" kategóriás vezetői engedély. A tanfolyamhoz ugyan nem szükséges, de taxis tevékenységet csak 102. csoportú orvosi alkalmasságival és PÁV II. alkalmassági vizsgálat után lehet végezni.
A tevékenységi engedélyt arra területre kapja meg a hallgató, ahol a helyismereti vizsgáját letette, így a mi hallgatóink Budapest és Pest megye területére.
Várjuk azok jelentkezését is, akik már rendelkeznek másik megyében taxivezetői engedéllyel, de szeretnék kiterjeszteni a tevékenységüket Budapest területére is. Nekik csak egy kiegészítő vizsgát kell tenni a "Helyismereti jártasság" tantárgyból.
A taxis tanfolyamok havi rendszerességgel indulnak, és két hét alatt lehet elvégezni. A tanfolyamon a részvétel kötelező. A KRESZ vizsgára a felkészülést a "KRESZ teszt" gyakorló programunk segíti.

Vizsgatárgyak:

 • Közlekedési ismeretek (50 kérdéses tesztlap 7 hibapont lehetőséggel)
 • Hibaelhárítás (szóbeli vizsga)
 • Utasfelvétel, fuvarvállalás (szóbeli vizsga)
 • Helyismereti jártasság Budapest és Pest megye területén (szóbeli vizsga)
 • Járművezetési gyakorlat, taxi tartozékok kezelése (gyakorlati vizsga)
 • Elsősegélynyújtás (szóbeli-gyakorlati vizsga). Felmentés adható annak, aki a vezetői engedélyét 1984.01.01. után szerezte.

Taxivezetői tanfolyam ára: 35 000.-Ft + vizsgadíjak
Taxis igazolvány kiállításának díja: 2 500.-Ft

Aki a taxizást saját vállalkozásban szeretné végezni, vagy taxis céget szeretne alapítani, annak a taxis vállalkozói tanfolyamot is el kell végeznie.

A taxis vállalkozói tanfolyam külön tanfolyam és külön vizsga!

A taxis tanfolyamokat és a vizsgát iskolánk címén tartjuk, amely könnyen megközelíthető, és az autóval érkezőknek a parkolás ingyenes.

 

 

Taxi vezető
tanfolyam

Helyismereti
bővítő vizsga

Tandíj:

35.000 Ft

16.500 Ft

Vizsgadíj:

22.000 Ft

6.000 Ft

Kártyadíj:

2.500 Ft

2.500 Ft

 

 

Felvétel a tanfolyamra:

Tanfolyamok meghirdetett időpontokban és helyszínen indulnak, de a jelentkezéseket folyamatosan is fogadjuk. Jelentkezni az autósiskolában lehet, az autósiskola ügyfélszolgálati idejében. Előzetes egyeztetés és megfelelő létszám esetén kihelyezett tanfolyamot is indítunk.

Tanfolyamra való jelentkezés feltétele:

 • Magyar állampolgárság, vagy EU állampolgár esetén bejelentett lakcím (lakcímkártya).

A felsorolt anyagokat az iskola ügyfélszolgálatán kell leadni a tanfolyam kezdetéig. Jelentkezési lapot az iskola ügyfélszolgálatán kérhet. A „Jelentkezési lapot” és a rajta lévő nyilatkozatot nyomtatott betűkkel kell kitölteni!

Személyi igazolványt, a lakcímkártyát, a vezetői engedélyt és a korábban szerzett GKI kártyát legkésőbb a tanfolyamkezdés előtt egy héttel be kell mutatni.

Az elméleti tanfolyam:

Az elméleti tanfolyamot az Iskola saját tantermében vagy a külön meghirdetett helyszíneken tartjuk. A foglalkozások időpontját a tanfolyam kezdéskor megadott órarend szerint tartjuk. Az elméleti oktatás során egy tanítási óra időtartama 45 perc/óra. Két tanítási óra után legalább 10 perc szünetet kell tartani.

Az elméleti tanfolyam célja hogy felkészítse Önt az elméleti vizsgára, és kellő ismeretet nyújtson az önálló gépjárművezetői képesítő vizsgához.

Egyes tantárgyak hallgatása alól felmentés nem adható, a hiányzásokat be kell pótolni, amire iskolánk külön foglalkozás keretében biztosít lehetőséget.

Elméleti vizsgára bocsátható, aki:

 • a tanfolyamot elvégezte, az esetleges hiányzásait külön foglalkozáson pótolta,
 •  az első vizsga időpontjától számított egy év még nem telt el,
 • megfelel a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi, valamint - írásbeli nyilatkozata alapján - a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek, és
 • leadta az orvosi alkalmassági igazolását valamint
 • kettő darab igazolványképet

Vizsgára az Önnel előre egyeztetett helyszínre az iskola jelenti be és közli Önnel annak időpontját!

A vizsga díjának befizetési határideje a vizsgajelentést megelőző nap, melyet az iskolában tehet meg.

A vizsga kezdetén nyilatkoznia kell, hogy a jármű biztonságos kezelésére alkalmas állapotban van, amit aláírásával hitelesít. A vizsga időtartama kb. 50 perc. Az idevonatkozó követelményszintet részletesen a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelete tartalmazza.

 

A tanfolyam tejes díja vizsgadíjjal együtt: 57 000,- Ft

 

A tan és vizsgadíj nem tartalmazza a TAXI -s kártya költségét.  (2 500,- Ft)

 

A vizsgán a tanulónak minden időpillanatban rendelkeznie kell a tantervben foglalt ismeretekkel, jártassággal és magatartással, hogy képes legyen:

- a veszélyhelyzeteket felismerni és felmérni azok veszélyességének mértékét,

- megfelelő mértékben az irányítása alatt tartani a gépet úgy, hogy ne okozzon veszélyes helyzeteket, illetve ilyen helyzetben megfelelően tudjon reagálni,

- a gép kezelésének szabályait betartani, különösen azokat, amelyek célja a balesetek megelőzése és a munkavégzés folyamatosságának fenntartása,

- a gépben minden jelentősebb műszaki meghibásodást észlelni, különösen azokat, amelyek biztonsági veszélyforrást jelentenek, és azokat megfelelő módon meg tudja javíttatni,

- számításba venni a gépkezelői magatartást befolyásoló minden tényezőt (pl. alkoholt, fáradtságot, gyenge látást stb.) annak érdekében, hogy megőrizze a biztonságos munkavégzéshez szükséges készségek teljes szintjét,

- a többiek iránti tiszteletadással elősegíteni valamennyi munkatárs, különösen a leggyengébbek és a legvédtelenebbek biztonságát.

 

Sikeres vizsga esetén a Közlekedési Hatóság elkészíti és az autósiskolának kiadja a Gépkezelő jogosítványokat, melyet az iskolában vehet át ha személyazonosságát igazolja.

 

Sikertelen vizsga esetén az első vizsgától számított egy éven belül kell sikeres ismétlővizsgát tenni.  

Tandíjak befizetésének ütemezése, részletfizetés:

A tandíj első részét, mely tartalmazza az elméleti tanfolyam díját, az elméleti vizsgadíjat legkésőbb a tanfolyamra jelentkezéskor kell befizetni.  (Ennek összege: 40 000,- Ft)

Az iskolánk az előzőekben közölt módon, a Közlekedési Hatóságot illető vizsgadíjakat az Ön megbízottjaként beszedi, és a Vizsgabizottságon befizeti.

A meghirdetett tandíj az esetleges üzemeltetési költségek változásának mértéke szerint módosulhat.

Abban az esetben, ha a képzés befejezése előtt egy másik iskolához kéri tanulóáthelyezési igazolását – azt iskolánk ügyfélszolgálatánál kérheti. A kiadott igazolás bemutatásával Magyarország bármely arra jogosult képző-szervénél folytathatja tanfolyamát, az igazolt óraszámainak figyelembevételével.

 

A képzés felügyeletét ellátó szervezet:

                

                                                                     Nemzeti Közlekedési Hatóság                  

                                                                     Képzési és Vizsgáztatási Főosztály

                                                                   1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.

                                                                             Telefon: 1/ 814-1818

 

 

Fontos tudnivalók!

                                                                                  

Felmentések: A mozgáskorlátozott, a siket és a magyar nyelvet nem beszélő tanulót a képzés elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében, a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

Szóban - indokolt esetben tolmács közreműködésével - vizsgázhat az, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, illetve az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a Felügyelőségtől kérelemre engedélyt kapott.

Vizsgák felfüggesztése, vagy érvénytelenítése:

Nem tartható meg a vizsga, ha a vizsgáztatás feltételei nem biztosítottak és emiatt a vizsgázó teljesítménye objektív módon nem értékelhető.

A vizsgát a vizsgabiztos felfüggeszti, ha a vizsgázó:

- személyazonossága vagy személyi adatai tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette vagy azt megkísérelte;

- a forgalmi vizsgán vezetésre képtelen állapotban van, képességeire hátrányosan ható szer befolyása alatt áll, vagy szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van;

- a vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával vagy ígéretével, illetőleg fenyegetéssel befolyásolni törekedett.

A felügyelet az érintett vizsgázót a előbb felsoroltak esetekben a vizsgától legfeljebb hat hónapi időtartamra eltilthatja.

A vizsgabiztos a vizsgát felfüggesztheti és a vizsgázót a felügyelet, a vizsgától legfeljebb három hónapi időtartamra eltilthatja, ha a vizsgázó a vizsga rendjét megzavarta.

A vizsgabiztos a vizsgát abban az esetben is felfüggesztheti, ha a szakoktató a vizsga rendjét megzavarta, vagy a vizsga eredményének befolyásolására törekedett.

A felügyelőség érvényteleníti azt a vizsgát, amelyet a vizsgázó a közlekedési hatóság félrevezetésével, hamis adatok közlésével, illetve jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tett le. Amennyiben a vizsgaigazolást a felügyelet már kiadta, a vizsga érvénytelenítéséről szóló jogerős határozatot az ügyfél lakóhelye szerint illetékes okmányirodának is meg kell küldeni.

 

Érvényes 2016. január 1.-től

                       

                            Kiss J. István

                            Iskolavezető

Elérhetőség

Kangar Autósiskola
1196 Budapest XIX. Fő utca 59.

+36 70 679 0589

© 2015 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode