Nehézpótkocsi vezető "C+E" kategória

                                                      

 

Ahhoz, hogy valaki vezetői engedélyt szerezhessen, tanfolyamot kell végeznie és rendelkeznie kell közúti elsősegélynyújtó vizsgával.
Felvétel a járművezetői tanfolyamra:
Tanfolyamok meghirdetett időpontokban és helyszínen indulnak, de a jelentkezéseket folyamatosan is fogadjuk. Jelentkezni az autósiskolában lehet, az autósiskola ügyfélszolgálati idejében. Előzetes egyeztetés és megfelelő létszám esetén kihelyezett tanfolyamot is indítunk.
Tanfolyamra való jelentkezés feltétele:
 • Magyar állampolgárság, vagy EU állampolgár esetén bejelentett lakcím (lakcímkártya), más külföldi állampolgár esetén 180 nap, vagy azt meghaladó tartózkodási engedély.
 • betöltött 20 és fél éves életkor
 • az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik,
 • Érvényes „C” kategóriás vezetői engedély, vagy vizsgaigazolás, és nem kezdővezető
 • 102. csoportos orvosi alkalmasság,
 • kitöltött jelentkezési lap.
A felsorolt anyagokat az iskola ügyfélszolgálatán kell leadni a tanfolyam kezdetéig. Jelentkezési lapot az iskola ügyfélszolgálatán vagy az iskola oktatójától kérhet. A „Jelentkezési lapot” és a rajta lévő nyilatkozatot nyomtatott betűkkel kell kitölteni! Személyi igazolványt a lakcímkártyát és az iskolai bizonyítványt a tanfolyam kezdetéig kell bemutatni.
Az elméleti tanfolyam:

             Elvégezhető távoktatási formában INTERNETEN is.

Autósiskolánknál a tanfolyamok elméleti  részét elvégezheti interneten vagy tanteremben. Kérjük, olvasgasson tovább weboldalunkon, ahol a különböző képzési részletek találhatók. Itt megnézheti az internetes tanfolam bemutatóját.  edukresz.hu/
Az elméleti tanfolyamot az Iskola saját tantermében vagy a külön meghirdetett helyszíneken tartjuk. A foglalkozások időpontját a tanfolyam kezdéskor megadott órarend szerint tartjuk. Az elméleti oktatás során naponta egy foglalkozásban legfeljebb 4 tanítási óra tartható, melynek időtartama 45 perc. Két tanítási óra után legalább 10 perc szünetet kell tartani.
Az elméleti tanfolyamot interneten is lehet végezni, ezt a tanulónak külön jeleznie kell.
Az elméleti tanfolyam célja hogy felkészítse Önt az elméleti vizsgára, és kellő ismeretet nyújtson az önálló gépjárművezetéshez.
Az előírt tantárgyak:
 • közlekedési ismeretek                                      4 óra
 • szerkezeti és üzemeltetési ismeretek          4 óra
 • járművezetés elmélete                                     4 óra
 • biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés         6 óra
A foglalkozásról való hiányzást be kell pótolni, amire iskolánk külön foglalkozás keretében biztosít lehetőséget.
A tantárgyak hallgatása alól felmentés adható, annak aki:
olyan szakirányú végzettséggel rendelkezik melyet a gépjárművezető-képzést szabályozó rendelet felsorol.
Elméleti tanfolyam díja: 30 000,- Ft  
Elméleti vizsgára bocsátható, aki:
 • a tanfolyam elméleti részét elvégezte, az esetleges hiányzásait külön foglalkozáson pótolta,
 •  és az első vizsga időpontjáig a tanfolyam kezdetétől számítva kevesebb, mint kilenc hónap telt el,
 • az elméleti vizsgákat a tanfolyam kezdetétől számított egy éven belül be kell fejezni.
 • továbbá az aki tanfolyammentes vizsgát tehet,
 • megfelel a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi, valamint - írásbeli nyilatkozata alapján - a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek, és
 • a 21 éves életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • leadja az orvosi alkalmassági igazolását.
Az orvosi alkalmassági vizsgálat díja: 2000-6000,- Ft melyet az orvosnál kell fizetni.
Önt az elméleti vizsgára az iskola jelenti be és közli Önnel annak időpontját!
Az elméleti vizsga számítógépen történik. A tesztek külön tantárgyanként tartalmazzák a „közlekedési alapismeretek”, és a „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” tantárgy kérdéseit.
A vizsgatesztben tantárgyanként 25 kérdés található.  A vizsga ideje 50 perc. A vizsga után közvetlenül megtörténik a kiértékelés.
Az elméleti vizsga díja: tantárgyanként 4 600,- Ft.  két tantárgy (kresz+műszak) díja: 9 200,- Ft
Elméleti pótvizsga:
A sikertelen elméleti vizsgát követően a pénztár nyitvatartási idejében azonnal kérhető újabb vizsgaidőpont. Önálló jelentkezés esetén a vizsgadíjat a vizsga helyszínén készpénzben kell befizetni.
A tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül el kell kezdeni a vizsgákat, amit 1 éven belül sikeres elméleti vizsgával kell befejezni. Egy év elteltével csak újabb tanfolyam elvégzésével folytatható a jogosítvány megszerzése.
Az elméleti pótvizsga díja: 4 600,- Ft. 
 
Az elméleti vizsga helye:
            1119, Budapest. Petzvál József utca 39.
            1194, Budapest. Vas Gereben utca 2-4.
            1141, Budapest. Komócsy utca 17-19.
vagy    Szigetszentmiklós Csepeli út hrsz: 180/6
Az elméleti tanfolyam része a „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tantárgy, melyet tanműhelyben végrehajtott gyakorlati vizsga követ. A vizsgát az elméleti vizsga után, a forgalmi vizsga előtt kell végrehajtani. A vizsgát a „rutin vizsgával” együtt szervezzük.
A biztonsági ellenőrzés vizsga (és pótvizsga) díja: 4 400,- Ft
Vezetési gyakorlat:
A járművezetés gyakorlása csak az összes elméleti tantárgy sikeres vizsgája után kezdhető el. A sikeres elméleti vizsga után szíveskedjen az iskolában személyesen vagy telefonon jelentkezni, hogy gyakorlati oktatásra minél hamarabb beoszthassuk. A kezdés időpontja elsősorban a sikeres elméleti vizsgától függ, de befolyásolja az is hogy az Ön által választott oktatóval milyen hamar tud találkozási időpontot egyeztetni.
A gyakorlati vezetésre bármely munkanap (szükség esetén szombat is) választható a szakoktatóval történt egyeztetés után.
A gyakorlati vezetés váltási helye egyéni egyeztetés alapján történik.
A vezetési gyakorlat tanulása tanpályán kezdődik. A forgalmi vezetés gyakorlása csak sikeres rutin vizsga után kezdhető el.
A rutin vizsga (és a pótvizsga) díja: 3 500,- Ft
 Mivel a tematika kötelezően előír országúti és éjszakai vezetést is, szíveskedjen ezt is figyelembe venni, hogy az oktatója a megfelelő időpontban tudja ezeket a foglalkozásokat beosztani. A gyakorlati vezetés utáni forgalmi vizsga csak a kötelező órák levezetése (14 óra) és a kötelező kilométer (168 km) teljesítése után kérhető. Oktatójának törekednie kell arra, hogy a 14 kötelező vezetési óra alatt teljesítsék a kötelező kilométer mennyiségét, de ez természetesen nem csak rajta múlhat, mivel Önnek is fel kell vállalnia az oktatója által támasztott követelményeket. Amennyiben az oktatás során nem sikerül a kötelező órák alatt levezetnie az 168 km-t, akkor ezt pótórák vezetésével tudja teljesíteni.
A vezetési alapórák és pótórák óradíja: 9 500 Ft
15 óra a kötelező vezetés  (a vizsga órájával együtt) összesen:   142 500 Ft
A fenti óraszám a vizsgára bocsátás feltételének minimális óraszáma, amelyhez a fentebb említett kötelező km mennyiség is párosul. A vezetési órák időtartama 50 perc, ami tartalmazza a feladat szabást a vezetést, a szükséges magyarázatot, és az óravégi értékelést is. A forgalmi vizsgára való érettség megállapítása az oktató feladata, kérjük, hogy vegye figyelembe véleményét, a forgalmi vizsgára jelentkezésnél. Mérlegelje, hogy a sikeres vizsga érdekében szüksége van-e pótórákra.
Forgalmi, (vezetési) vizsgatárgyból csak az bocsátható vizsgára, aki:
- az előírt 21. életévét betöltötte
- az elméleti tárgyakból sikeresen vizsgázott,
- forgalmi vezetésből csak az összes vizsga sikeres teljesítése után tehető,
- legalább a kötelezően előírt vezetési órákat vezetéssel töltötte és a hiányzásait pótolta (15 óra vezetés / legalább 168 km teljesítésével)
A forgalmi vizsga díja: 11 000,- Ft
A vizsgára az iskola jelenti be.
A forgalmi vizsga díjának befizetési határideje a vizsgajelentést megelőző nap, melyet oktatójánál vagy az iskolában tehet meg.
A forgalmi vizsga kezdetén nyilatkoznia kell, hogy a jármű biztonságos vezetésére alkalmas állapotban van, amit aláírásával hitelesít. A vizsga időtartama 60 perc. Az idevonatkozó követelményszintet részletesen a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelete tartalmazza.
A forgalmi vizsga indulási helye: a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont vizsgahelye.
Szigetszentmiklós Csepeli út hrsz: 180/6
Budapest, XIX. Hofherr Albert utca 109.
A vizsgán a tanulónak minden időpillanatban rendelkeznie kell a tantervben foglalt ismeretekkel, jártassággal és magatartással, hogy képes legyen:
- a forgalmi veszélyhelyzeteket felismerni és felmérni azok veszélyességének mértékét,
- megfelelő mértékben az irányítása alatt tartani a gépjárművet úgy, hogy ne okozzon veszélyes helyzeteket, illetve ilyen helyzetben megfelelően tudjon reagálni,
- a közúti közlekedés szabályait betartani, különösen azokat, amelyek célja a közúti balesetek megelőzése és a forgalom folyamatosságának fenntartása,
- a járműben minden jelentősebb műszaki meghibásodást észlelni, különösen azokat, amelyek biztonsági veszélyforrást jelentenek, és azokat megfelelő módon meg tudja javíttatni,
- számításba venni a vezetői magatartást befolyásoló minden tényezőt (pl. alkoholt, fáradtságot, gyenge látást stb.) annak érdekében, hogy megőrizze a biztonságos vezetéshez szükséges készségek teljes szintjét,
- a többiek iránti tiszteletadással elősegíteni valamennyi közúti közlekedő, különösen a leggyengébbek és a legvédtelenebbek biztonságát.
Sikeres forgalmi vizsga esetén a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont három munkanap elteltével továbbítja az Okmányirodába.
A vezetői engedélyét, a közlekedésigazgatási hatóság (okmányiroda), készíti el.
Sikertelen forgalmi vizsga esetén a sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül kell sikeres ismétlővizsgát tennie. (A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes.)
Ha a lehetséges két éven belül, ötszöri sikertelen vizsgát tesz forgalmi gyakorlatból, akkor Pályaalkalmassági vizsgálaton való részvételen megállapított alkalmasság esetén folytathatja forgalmi vizsgáit.
A jármű kategóriához tartozó összes vizsgát az első sikeres elméleti (KRESZ) vizsga időpontjától számított két éven belül kell befejeznie. Ennek lejárta után csak újabb tanfolyam elvégzésével lehet újból vizsgázni.
Tandíjak befizetésének ütemezése, részletfizetés:

A tandíj első részét a tanfolyamra jelentkezéskor kell befizetni, mely tartalmazza az elméleti képzés és vizsga díját valamint a gyakorlati vezetés első részének díját.

     I.  rész  összege:   39 200,- Ft.

    II.  rész összege:    161 400,- Ft.

A részleteket illetve a gyakorlati vezetések óradíját legegyszerűbben az autósiskola ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben tudja befizetni. Amennyiben erre nincs lehetősége, illetve nem tud befáradni ügyfélfogadási idő alatt az iskolába, akkor az autósiskola folyószámlájára történő készpénzbefizetéssel, illetve átutalással az OTP 11742094-20187352-00000000 számú számlaszámunkra is lehet a tandíjakat befizetni. Ilyenkor a közleménybe MINDENKÉPP írja be a résztvevő nevét és a kategóriát. A gyakorlati vezetés tandíját részletekben is megfizetheti, de ebben az esetben figyelembe kell vennie, hogy csak az előre befizetett órákat vezetheti le.

          Ne feledkezzen meg arról, hogy ebben az időszakban van még kiadása:
                - orvosi alkalmassági vizsgálat (kortól függően a 2.csoprt):  2000 - 6000,- Ft
                - Tankönyv, Tesztkönyv, vagy egyéb segédanyag:   kb.  5-6 000,- Ft
                - Elsősegélynyújtó tanfolyam, és vizsgadíj, ha szükséges :   20 000,- Ft
                                                                       
A gyakorlati vezetések óradíját és forgalmi vizsga díját legegyszerűbben a gyakorlati oktatónál tudja befizetni. 
A gyakorlati vezetés tandíját részletekben is meg fizetheti, de ebben az esetben figyelembe kell venni, hogy csak az előre befizetett órákat vezetheti le. Mivel két éve van a sikeres elméleti vizsgától a forgalmi vizsga letételéig, ezért kisebb részletekben is lehetősége van fizetni az órákat, amelyeket éppen szándékában áll levezetni.
Az iskolánk az előzőekben közölt módon, a Közlekedési Felügyelőséget illető járművezetői vizsgadíjakat az Ön megbízottjaként beszedi, és a Vizsgabizottságon befizeti.
A meghirdetett tandíj az esetleges üzemeltetési költségek változásának mértéke szerint módosulhat.
Abban az esetben, ha a képzés befejezése előtt egy másik iskolához kéri tanulóáthelyezési igazolását – azt iskolánk ügyfélszolgálatánál kérheti. A kiadott igazolás bemutatásával Magyarország bármely arra jogosult képző-szervénél folytathatja tanfolyamát, az igazolt óraszámainak figyelembevételével.
Az elméleti tanfolyam óraszámai és díjai:
Tantárgy
Előírt óraszám
Díja
Közlekedési ismeretek
4 óra
 
 
30 000,- Ft
Járművezetés elmélete
4 óra
Szerkezeti és üz. ism.
4 óra
biztonsági ell. és üzem.
6 óra
Elmélet összesen
18 óra
 
A gyakorlati vezetés szervezése:
A vezetési gyakorlatok időpontját az oktató és a tanuló egybehangzó megbeszélése alapján állapítják meg, szükség esetén legalább egy hétre előre. Amennyiben a megbeszélt időpont(ok) valamely ok miatt nem felel(nek) meg a tanulónak, úgy előtte 48 órával, vagy annál korábbi időpontban van lehetősége lemondani az oktatónál az óráit, ellenkező esetben a meghiúsult foglalkozások költségei a tanulót terhelik.
 
A gyakorlati vezetés óraszámai és díjai:
Tantárgy
Előírt óraszám
Díja
Alapoktatás
6 óra
 
 
9 500,- Ft/óra
Városi vezetés
4 óra
Országúti vezetés
2 óra
Hegyvidéki vezetés
2 óra
Vezetés összesen + vizsga
14+1 óra
142 500,- Ft
 
 
Oktatója törekedni fog arra, hogy a megbeszélt időpontok ne változzanak. Amennyiben ez mégis megtörténne, akkor neki is kötelessége a változás tudomására jutásakor azonnal értesíteni tanulóit. Történhet olyan eset, amikor a vezetési óra megkezdése előtti napon vagy csak pár órával az óra kezdete előtt jut tudomására a dolog, pl. oktatójármű meghibásodása esetén. Ekkor természetesen csak az előző napon vagy pár órával a tervezett vezetési óra előtt tud jelezni Ön felé, amiért elnézését kérjük.
 
Fontos tudnivalók!
 
Felmentések: A mozgáskorlátozott, a siket és a magyar nyelvet nem beszélő tanulót a képzés elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében, a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.
Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével tehető le. Szóban - indokolt esetben tolmács közreműködésével - vizsgázhat az, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, illetve az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a Felügyelőségtől kérelemre engedélyt kapott.
Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás bemutatása alól mentesülnek a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben meghatározott egészségügyi szakirányú végzettséggel rendelkezők. És azok akik előző kategória megszerzésekor tettek ilyen vizsgát (1984.01.01 után).
Vizsgák felfüggesztése, vagy érvénytelenítése:
Nem tartható meg a vizsga, ha a vizsgáztatás feltételei nem biztosítottak és emiatt a vizsgázó teljesítménye objektív módon nem értékelhető.
A vizsgát a vizsgabiztos felfüggeszti, ha a vizsgázó:
- személyazonossága vagy személyi adatai tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette vagy azt megkísérelte;
- a forgalmi vizsgán vezetésre képtelen állapotban van, képességeire hátrányosan ható szer befolyása alatt áll, vagy szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van;
- a vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával vagy ígéretével, illetőleg fenyegetéssel befolyásolni törekedett.
A felügyelet az érintett vizsgázót a előbb felsoroltak esetekben a vizsgától legfeljebb hat hónapi időtartamra eltilthatja.
A vizsgabiztos a vizsgát felfüggesztheti és a vizsgázót a felügyelet, a vizsgától legfeljebb három hónapi időtartamra eltilthatja, ha a vizsgázó a vizsga rendjét megzavarta.
A vizsgabiztos a vizsgát abban az esetben is felfüggesztheti, ha a szakoktató a vizsga rendjét megzavarta, vagy a vizsga eredményének befolyásolására törekedett.
A felügyelőség érvényteleníti azt a vizsgát, amelyet a vizsgázó a közlekedési hatóság félrevezetésével, hamis adatok közlésével, illetve jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tett le. Amennyiben a vizsgaigazolást a felügyelet már kiadta, a vizsga érvénytelenítéséről szóló jogerős határozatot az ügyfél lakóhelye szerint illetékes okmányirodának is meg kell küldeni.
 
 
Érvényes 2021. november 01.-től
                                              
                        
                                           Kiss J. István
                                            Iskolavezető

 

 

Elérhetőség

Kangar Autósiskola
1196 Budapest XIX. Fő utca 59.

+36 70 679 0589

© 2015 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode