Személygépkocsi vezető "B"kategória

 

 

 

Ahhoz, hogy valaki vezetői engedélyt szerezhessen, tanfolyamot kell végeznie és rendelkeznie kell "közúti elsősegély-nyújtó" vizsgával.
Felvétel a járművezetői tanfolyamra:
Tanfolyamok meghirdetett időpontokban és helyszínen indulnak, de a jelentkezéseket folyamatosan is fogadjuk. Jelentkezni az autósiskolában lehet, az autósiskola ügyfélszolgálati idejében. Előzetes egyeztetés és megfelelő létszám esetén kihelyezett tanfolyamot is indítunk.
Tanfolyamra való jelentkezés feltétele:
 • Magyar állampolgárság, vagy EU állampolgár esetén bejelentett lakcím (lakcímkártya), más külföldi állampolgár esetén 180 nap, vagy azt meghaladó tartózkodási engedély.
 • betöltött 16 és fél éves életkor
 • az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik,
 • kitöltött jelentkezési lap.
A felsorolt anyagokat az iskola ügyfélszolgálatán kell leadni a tanfolyam kezdetéig. Jelentkezési lapot az iskola ügyfélszolgálatán vagy az iskola oktatójától kérhet. A „Jelentkezési lapot” és a rajta lévő nyilatkozatot nyomtatott betűkkel kell kitölteni! Személyi igazolványt a tanfolyami megbeszélés napján be kell mutatni.
Az elméleti tanfolyam:
Az elméleti tanfolyamot az Iskola saját tantermében vagy a külön meghirdetett helyszíneken tartjuk. A foglalkozások időpontját a tanfolyam kezdéskor megadott órarend szerint tartjuk. Az elméleti oktatás során naponta egy foglalkozásban legfeljebb 4 tanítási óra tartható, melynek időtartama 45 perc/óra. Két tanítási óra után legalább 10 perc szünetet kell tartani.
Az elméleti tanfolyamot interneten is lehet végezni, ezt a tanulónak külön jeleznie kell. 
Autósiskolánknál a tanfolyamok elméleti  részét elvégezheti interneten vagy tanteremben. Kérjük, olvasgasson tovább weboldalunkon, ahol a különböző képzési részletek találhatók. Itt megnézheti az internetes tanfolam bemutatóját.  edukresz.hu/
Az elméleti tanfolyam célja hogy felkészítse Önt az elméleti vizsgára, és kellő ismeretet nyújtson az önálló gépjárművezetéshez.
A tantárgyak hallgatása alól felmentés nem adható, a hiányzásokat be kell pótolni, amire iskolánk külön foglalkozás keretében biztosít lehetőséget.
Elméleti tanfolyam díja: 40 000,- Ft  
Elméleti vizsgára bocsátható, aki:
 • a tanfolyam elméleti részét elvégezte, az esetleges hiányzásait külön foglalkozáson pótolta,
 •  és az első vizsga időpontjáig a tanfolyam kezdetétől számítva kevesebb, mint kilenc hónap telt el,
 • az elméleti vizsgákat a tanfolyam indításától számított egy évan belül  sikeres vizsgával kell befejezni. Ha ez nem sikerül, csak új tanfolyam elvégzése után folytathatja a jogosítvány megszerzését.
 • továbbá az aki tanfolyammentes vizsgát tehet,
 • megfelel a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi, valamint - írásbeli nyilatkozata alapján - a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek, és
 • a 17 éves életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • leadja az orvosi alkalmassági igazolását.
Az 1. csoportos orvosi alkalmassági vizsgálat díja 7 500,- Ft melyet az orvosnál kell fizetni.
Önt az elméleti vizsgára az iskola jelenti be és közli Önnel annak időpontját!
Az elméleti számítógépes vizsga tesztkérdései tartalmazzák a „közlekedési alapismeretek”, a „járművezetés elmélete”, valamint a „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” kérdéseit.
A tesztkérdésekben 55 kérdés található.  A válaszok pontértéke 75, amelyből a megfeleléshez minimum 65 pont megszerzése szükséges. A vizsga ideje 55 perc. A vizsga után közvetlenül megtörténik a kiértékelés.
 
Az elméleti alapvizsga és pótvizsga díja: 13 800,- Ft.
A sikertelen elméleti vizsgát követően a pénztár nyitvatartási idejében azonnal kérhető újabb vizsgaidőpont. Önálló jelentkezés esetén a vizsgadíjat a vizsga helyszínén készpénzben kell befizetni.
Az iskolában is jelentkezhet pótvzgára. Jelentkezéskor kell befizetni a vizsgadíjat.
 
Az elméleti vizsga helye:
            1119, Budapest. Petzvál József utca 39.
            1141, Budapest. Komócsy utca 17-19.
vagy  Szigetszentmiklós Csepeli út hrsz: 180/6
 
Elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga:
Aki elsősegélynyújtó igazolványt már korábban szerzett, annak a vizsgát természetesen nem kell megismételnie. Az elsősegélynyújtó igazolvány bemutatása a a vezetői engedély kiállításának feltétele.     A tanfolyam elvégzése és a vizsga történhet a járművezetői tanfolyam előtt, alatt és utána is. A vizsgáztatást a Vöröskereszt végzi, melyről igazolást adnak.
A Közúti elsősegélynyújtó  tanfolyam és vizsga díja: 20 000 Ft
 
Vezetési gyakorlat:
A járművezetés gyakorlása csak sikeres elméleti vizsga után kezdhető el. A sikeres elméleti vizsga után szíveskedjen az iskolában személyesen vagy telefonon jelentkezni, hogy gyakorlati oktatásra minél hamarabb beoszthassuk. A kezdés időpontja elsősorban a sikeres elméleti vizsgától függ, de befolyásolja az is hogy az Ön által választott oktatóval milyen hamar tud találkozási időpontot egyeztetni.
Iskolánkban különböző gyártmányú, illetve típusú gépkocsikon történik az oktatás. Jelenleg választható  Audi, Suzuki Ignis KIA és Toyota típusú személygépkocsi
A gyakorlati vezetésre bármely munkanap választható a szakoktatóval történt egyeztetés után.
A gyakorlati vezetés váltási helye egyéni egyeztetés alapján történik.
A vezetési gyakorlat tanulása tanpályán kezdődik és az oktatóval történt értékelés alapján dől el, hogy mikortól vehetnek részt a forgalomba. Mivel a tematika kötelezően előír országúti és éjszakai vezetést is, szíveskedjen ezt is figyelembe venni, hogy az oktatója a megfelelő időpontban tudja ezeket a foglalkozásokat beosztani. A gyakorlati vezetés utáni forgalmi vizsga csak a kötelező órák levezetése (29 óra) és a kötelező kilométer (580 km) teljesítése után kérhető. Oktatójának törekednie kell arra, hogy a 29 kötelező vezetési óra alatt teljesítsék a kötelező kilométer mennyiségét, de ez természetesen nem csak rajta múlhat, mivel Önnek is fel kell vállalnia az oktatója által támasztott követelményeket. Amennyiben az oktatás során nem sikerül a kötelező órák alatt levezetnie az 580 km-t, akkor ezt pótórák vezetésével tudja teljesíteni.
A vezetési alap és pótórák óradíja hétköznap: 8 000 Ft
A vezetési alap és pótórák óradíja hétvégén: 12 000 Ft
30 óra a kötelező vezetés (a vizsga órájával együtt) összesen: 240 000 Ft hétköznap / 360 000 Ft hétvégén
A fenti óraszám a vizsgára bocsátás feltételének minimális óraszáma, amelyhez a fentebb említett kötelező km mennyiség is párosul. A vezetési órák időtartama 50 perc, ami tartalmazza a feladat szabást a vezetést, a szükséges magyarázatot, és az óravégi értékelést is. A forgalmi vizsgára való érettség megállapítása az oktató feladata, kérjük, hogy vegye figyelembe véleményét, a forgalmi vizsgára jelentkezésnél. Mérlegelje, hogy a sikeres vizsga érdekében szüksége van-e pótórákra.
Forgalmi, (vezetési) vizsgatárgyból csak az bocsátható vizsgára, aki:
- az előírt 17. életévét betöltötte
- az elméleti tárgyakból sikeresen vizsgázott és a sikeres elmélet vizsgától nem telt el két év.
- legalább a kötelezően előírt vezetési órákat vezetéssel töltötte és a hiányzásait pótolta (29 óra vezetés / legalább 580 km teljesítésével)
A forgalmi vizsga díja: 11 000,- Ft
A vizsgára az iskola jelenti be.
A forgalmi vizsga díjának befizetési határideje a vizsgajelentést megelőző nap, melyet oktatójánál vagy az iskolában tehet meg.
A forgalmi vizsga kezdetén nyilatkoznia kell, hogy a jármű biztonságos vezetésére alkalmas állapotban van, amit aláírásával hitelesít. A vizsga időtartama 60 perc. Az idevonatkozó követelményszintet részletesen a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelete tartalmazza.
A forgalmi vizsga indulási helye:
Budapest, XIX. Vas Gereben utca 2-4.    A Közéekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Budapest Fővárosi vizsgahelye.
Szigetszentmiklós Csepeli út. hrsz. 180/6  A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Pest Megyei vizsgahelye.
A vizsgán a tanulónak minden időpillanatban rendelkeznie kell a tantervben foglalt ismeretekkel, jártassággal és magatartással, hogy képes legyen:
- a forgalmi veszélyhelyzeteket felismerni és felmérni azok veszélyességének mértékét,
- megfelelő mértékben az irányítása alatt tartani a gépjárművet úgy, hogy ne okozzon veszélyes helyzeteket, illetve ilyen helyzetben megfelelően tudjon reagálni,
- a közúti közlekedés szabályait betartani, különösen azokat, amelyek célja a közúti balesetek megelőzése és a forgalom folyamatosságának fenntartása,
- a járműben minden jelentősebb műszaki meghibásodást észlelni, különösen azokat, amelyek biztonsági veszélyforrást jelentenek, és azokat megfelelő módon meg tudja javíttatni,
- számításba venni a vezetői magatartást befolyásoló minden tényezőt (pl. alkoholt, fáradtságot, gyenge látást stb.) annak érdekében, hogy megőrizze a biztonságos vezetéshez szükséges készségek teljes szintjét,
- a többiek iránti tiszteletadással elősegíteni valamennyi közúti közlekedő, különösen a leggyengébbek és a legvédtelenebbek biztonságát.
Sikeres forgalmi vizsga után három munkanap elteltével bármelyik Kormányablaknál kérheti vezetői engedélyének elkészítését. Ekkor kell bemutatnia a közúti járművezetők elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzéséről szóló vöröskeresztes igazolványt és az orvosi alkalmassági igazolását.
Sikertelen forgalmi vizsga esetén a sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül kell sikeres ismétlővizsgát tennie. (A sikeres közlekedési alapismeretek (KRESZ) vizsga két évig érvényes.)
Ha a lehetséges két éven belül, ötször sikertelen vizsgát tesz forgalmi gyakorlatból, akkor Pályaalkalmassági vizsgálaton való részvételen megállapított alkalmasság esetén folytathatja forgalmi vizsgáit.
A jármű kategóriához tartozó összes vizsgáit az első sikeres elméleti (KRESZ) vizsga időpontjától számított két éven belül kell befejeznie. Ennek lejárta után csak újabb tanfolyam elvégzésével lehet újból vizsgázni.
Tandíjak befizetésének ütemezése, részletfizetés:

A tandíj első részét a tanfolyamra jelentkezéskor kell befizetni, mely tartalmazza az elméleti képzés és vizsga díját.

     I.  részlet  összege:    44 600,- Ft.  a beiratkozáskor

    a gyakorlatot pedig három részletben lehet fizetni.

A részleteket illetve a gyakorlati vezetések óradíját legegyszerűbben az autósiskola ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben tudja befizetni. Amennyiben erre nincs lehetősége, illetve nem tud befáradni ügyfélfogadási idő alatt az iskolába, akkor az autósiskola oktatójánál vagy a folyószámlájára történő készpénzbefizetéssel, illetve átutalással az OTP 11742094-20187352-00000000 számú számlaszámunkra is lehet a tandíjakat befizetni. Ilyenkor a közleménybe MINDENKÉPP írja be a résztvevő nevét és a kategóriát. A gyakorlati vezetés tandíját részletekben is megfizetheti, de ebben az esetben figyelembe kell vennie, hogy csak az előre befizetett órákat vezetheti le.

        

Ne feledkezzen meg arról, hogy ebben az időszakban van még kiadása:
                - orvosi alkalmassági vizsgálat:   7 500,- Ft
                - Tankönyv, Tesztkönyv, vagy egyéb segédanyag:   kb.  5-6 000,- Ft

                - Elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsgadíj:    20 000,- Ft

 

A gyakorlati vezetések óradíját és forgalmi vizsga díját a gyakorlati oktatónál is be tudja befizetni. 
A gyakorlati vezetés tandíját 10 órás részletekben is meg fizetheti, de ebben az esetben figyelembe kell venni, hogy csak az előre befizetett órákat vezetheti le. Mivel két éve van a sikeres elméleti vizsgától a forgalmi vizsga letételéig, ezért kisebb részletekben is lehetősége van fizetni az órákat, amelyeket éppen szándékában áll levezetni.
Az iskolánk az előzőekben közölt módon, a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontot illető járművezetői vizsgadíjakat beszedi, és az Ön megbízottjaként a Vizsgabizottságon befizeti.
A meghirdetett tandíj az esetleges üzemeltetési költségek változásának mértéke szerint módosulhat.
Abban az esetben, ha a képzést egy másik iskolánál szeretné folytatni, kérje az áthelyezéshez "Képzési  igazolását", (iskolánk ügyfélszolgálatánál kérheti). A kiadott igazolás bemutatásával Magyarország bármely arra jogosult képző-szervénél folytathatja tanfolyamát, az igazolt óraszámainak figyelembevételével.
Az elméleti tanfolyam óraszámai és díjai:
Tantárgy

Előírt óraszám

Díja

Közlekedési ismeretek

16 óra

 

Járművezetés elmélete

8 óra

Szerkezeti és üz. ism.

4 óra

Elmélet összesen

28 óra

40 000,- Ft

 

A gyakorlati vezetés szervezése:

A vezetési gyakorlatok időpontját az oktató és a tanuló egybehangzó megbeszélése alapján állapítják meg, szükség esetén legalább egy hétre előre. Amennyiben a megbeszélt időpont(ok) valamely ok miatt nem felel(nek) meg a tanulónak, úgy előtte 48 órával, vagy annál korábbi időpontban van lehetősége lemondani az oktatónál az óráit, ellenkező esetben a meghiúsult foglalkozások költségei a tanulót terhelik.

A gyakorlati vezetés óraszámai és díjai:

Tantárgy

Előírt óraszám

Díja

Alapoktatás

9 óra

Hétköznap:

8 000,- Ft/óra

Hétvégén:

12 000,- Ft/óra

Városi vezetés

 

14 óra

Országúti vezetés

4 óra

Éjszakai vezetés

2 óra

Vezetés összesen + vizsga

29+1 óra

240 000,- Ft

/

360 000,- Ft

 
Oktatója törekedni fog arra, hogy a megbeszélt időpontok ne változzanak. Amennyiben ez mégis megtörténne, akkor neki is kötelessége a változás tudomására jutásakor azonnal értesíteni tanulóit. Történhet olyan eset, amikor a vezetési óra megkezdése előtti napon vagy csak pár órával az óra kezdete előtt jut tudomására a dolog, pl. oktatójármű meghibásodása esetén. Ekkor természetesen csak az előző napon vagy pár órával a tervezett vezetési óra előtt tud jelezni Ön felé, amiért elnézését kérjük.
A képzés felügyeletét ellátó szervezet:
            

                                          Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

                                                       Közép-Magyarországi Régió

                                                        Cím: 1119 Budapest, Petzvál József utca 39.

                                                                Levélcím: 1300 Budapest Pf 91.

 
Fontos tudnivalók!
Felmentések: A mozgáskorlátozott, a siket és a magyar nyelvet nem beszélő tanulót a képzés elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében, a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.
Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével tehető le. Szóban - indokolt esetben tolmács közreműködésével - vizsgázhat az, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, illetve az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a Felügyelőségtől kérelemre engedélyt kapott.
Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás bemutatása alól mentesülnek a 31/1992. (XII. 09.) NM rendeletben meghatározott egészségügyi szakirányú végzettséggel rendelkezők. 
Vizsgák felfüggesztése, vagy érvénytelenítése:
Nem tartható meg a vizsga, ha a vizsgáztatás feltételei nem biztosítottak és emiatt a vizsgázó teljesítménye objektív módon nem értékelhető.
A vizsgát a vizsgabiztos felfüggeszti, ha a vizsgázó:
- személyazonossága vagy személyi adatai tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette vagy azt megkísérelte;
- a forgalmi vizsgán vezetésre képtelen állapotban van, képességeire hátrányosan ható szer befolyása alatt áll, vagy szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van;
- a vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával vagy ígéretével, illetőleg fenyegetéssel befolyásolni törekedett.
A felügyelet az érintett vizsgázót a előbb felsoroltak esetekben a vizsgától legfeljebb hat hónapi időtartamra eltilthatja.
A vizsgabiztos a vizsgát felfüggesztheti és a vizsgázót a felügyelet, a vizsgától legfeljebb három hónapi időtartamra eltilthatja, ha a vizsgázó a vizsga rendjét megzavarta.
A vizsgabiztos a vizsgát abban az esetben is felfüggesztheti, ha a szakoktató a vizsga rendjét megzavarta, vagy a vizsga eredményének befolyásolására törekedett.
A felügyelőség érvényteleníti azt a vizsgát, amelyet a vizsgázó a közlekedési hatóság félrevezetésével, hamis adatok közlésével, illetve jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tett le. Amennyiben a vizsgaigazolást a felügyelet már kiadta, a vizsga érvénytelenítéséről szóló jogerős határozatot az ügyfél lakóhelye szerint illetékes okmányirodának is meg kell küldeni.
 
Érvényes 2021. november 01.-től
                                              
                        
                                                                      Kiss J. István
                                                                        Iskolavezető

Elérhetőség

Kangar Autósiskola
1196 Budapest XIX. Fő utca 59.

+36 70 679 0589

© 2015 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode