GKI Autóbuszvezetőknek

 

 


    Ahhoz, hogy valaki „Gépjárművezető Képesítő Igazolványt” szerezhessen, tanfolyamot kell végeznie és hatósági vizsgát kell tennie.

     Az előírás szerint azoknak a gépkocsivezetőknek, akik közúti személyszál­lítás keretében szolgáltatóként „D" kategóriájú vagy „D1" alkategóriájú („E" kombinált kate­góriát is ideértve) vezetői engedéllyel vezethető járműveket vezetnek, meg kell szerezniük a szakmai alapképesítést (a gépjárművezetői képesítést), majd ezt követően öt évenként továbbképzésen kell részt venniük majd vizsgával meg kell erősítenie.

 

A tanfolyam két részből áll.

1.  Elméleti tanfolyam rész és

2.  gyakorlati rész.

 

 A tanfolyam hatósági vizsgával zárul, mely írásbeli teszt  szóbeli elméleti és gyakorlati részből áll.

 

Felvétel a tanfolyamra:

Tanfolyamok meghirdetett időpontokban és helyszínen indulnak, de a jelentkezéseket folyamatosan is fogadjuk. Jelentkezni az autósiskolában lehet, az autósiskola ügyfélszolgálati idejében. Előzetes egyeztetés és megfelelő létszám esetén kihelyezett tanfolyamot is indítunk.

 

Tanfolyamra való jelentkezés feltétele:

 • Magyar állampolgárság, vagy EU állampolgár esetén bejelentett lakcím (lakcímkártya), más külföldi állampolgár esetén 180 nap, vagy azt meghaladó tartózkodási engedély.
 • Érvényes „D” kategóriájú vagy „D1” alkategóriájú vezetői engedély.
 • a korábban szerzett GKI kártya.
 • (Külföldi vezetői engedélyel rendelkezőknek 102. csoportos orvosi alkalmassági bizonyítvány.)

 

A felsorolt anyagokat az iskola ügyfélszolgálatán kell leadni a tanfolyam kezdetéig. Jelentkezési lapot az iskola ügyfélszolgálatán kérhet. A „Jelentkezési lapot” és a rajta lévő nyilatkozatot nyomtatott betűkkel kell kitölteni!

Személyi igazolványt, a lakcímkártyát, a vezetői engedélyt és a korábban szerzett GKI kártyát legkésőbb a tanfolyamkezdés előtt egy héttel be kell mutatni.

 

Az elméleti tanfolyam:

Az elméleti tanfolyamot az Iskola saját tantermében vagy a külön meghirdetett helyszíneken tartjuk. A foglalkozások időpontját a tanfolyam kezdéskor megadott órarend szerint tartjuk. Az elméleti oktatás során egy tanítási óra időtartama 45 perc/óra. Két tanítási óra után legalább 10 perc szünetet kell tartani.

Autósiskolánknál a tanfolyamok elméleti  részét elvégezheti interneten vagy tanteremben. Kérjük, olvasgasson tovább weboldalunkon, ahol a különböző képzési részletek találhatók.

Itt megnézheti az internetes tanfolam bemutatóját.  edukresz.hu/

Az elméleti tanfolyam célja hogy felkészítse Önt az elméleti vizsgára, és kellő ismeretet nyújtson az önálló gépjárművezetői képesítő vizsgához.

 

Az előírt tantárgyak:

 • Előírások alkalmazása                                                  10 óra
 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés      10 óra
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és                                                                                                         környezeti biztonság, szerviz, logisztika                        10 óra

 • Esettanulmány            

 

Egyes tantárgyak hallgatása alól felmentés nem adható, a hiányzásokat be kell pótolni, amire iskolánk külön foglalkozás keretében biztosít lehetőséget.

 

Elméleti vizsgára bocsátható, aki:

 • a tanfolyamot elvégezte, az esetleges hiányzásait külön foglalkozáson pótolta,
 •  az első vizsga időpontjától számított egy év még nem telt el,
 • megfelel a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi, valamint - írásbeli nyilatkozata alapján - a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek, és
 • leadta az orvosi alkalmassági igazolását valamint
 • kettő darab igazolványképet

 

Vizsgára az Önnel előre egyeztetett helyszínre az iskola jelenti be és közli Önnel annak időpontját!

 

Az elméleti vizsga teszt kérdéseire a helyszínen kapott feladatlapon kell válaszolnia. Egy tantárgy feladatlapja  40 kérdést tartalmaz, ebből legalább 30-at kell helyesen megválaszolni. Három ilyen tesztlapot kell megoldani, ezt követi az esettanulmány kidolgozása, a szimulátoros és a gyakorlati vezetési vizsga.

 A vizsga után közvetlenül megtörténik a kiértékelés.

 

A vizsgadíj és az okmány kiállítás díja:            45 800,- Ft.

 

A pótvizsgák díja tantárgyanként:                    15 000,- Ft + gépkocsihasználat (ha szükséges)

 

A sikertelen elméleti vizsgát követően,  jelentkezés esetén a vizsgadíjat a jelentkezéskor készpénzben kell befizetni.

A vizsgákat az első vizsgától számított egy éven belül kell befejezni. Egy év elteltével csak újabb tanfolyam elvégzésével folytatható a képesítés megszerzése.

 

Járművezetés a közúti forgalomban :                           10 óra

Járművezetéshez kapcsolódó

gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek:                           2 óra

Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas           tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen:      2 - 5 óra

 

 

Gépjármű vezetési gyakorlat:

 

A vezetés gyakorlása a tanfolyam ideje alatt külön időbeosztás szerint történik.

 

Gyakorlásra bármely munkanap (szükség esetén szombat is) választható az oktatóval történt egyeztetés után.

A gyakorlás helye egyéni egyeztetés alapján történik.

 

 

A gyakorlati  alapórák és pótórák óradíja:       5 000 Ft

 

vezetés korszerű szimulátor berendezésen:    2- 5 óra

                                                               15  000,-  20 000,- Ft

10 óra a kötelező gyakorlás plusz vizsga        55 000,- Ft

 

 

Forgalmi, (vezetési) vizsgatárgyból csak az bocsátható vizsgára, aki:

- az előírt életkort betöltötte.

- a kötelezően előírt gyakorlati órákat letöltötte.

 

A vizsgára az iskola jelenti be.

 

A gyakorlati vizsga díjának befizetési határideje a vizsgajelentést megelőző nap, melyet az iskolában tehet meg.

A vizsga kezdetén nyilatkoznia kell, hogy a jármű biztonságos kezelésére alkalmas állapotban van, amit aláírásával hitelesít. A vizsga időtartama kb. 50 perc. Az idevonatkozó követelményszintet részletesen a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelete tartalmazza.

 

A tanfolyam tejes díja vizsgadíjjal együtt ALAP képesítés megszerzéséhez:   130 000,- Ft

 

TOVÁBBKÉPZŐS képesítés megszerzéséhez: 80 000,- Ft

 

A tan és vizsgadíj tartalmazza a GKI-s kártya költségét is.

 

A vizsgán a tanulónak minden időpillanatban rendelkeznie kell a tantervben foglalt ismeretekkel, jártassággal és magatartással, hogy képes legyen:

- a veszélyhelyzeteket felismerni és felmérni azok veszélyességének mértékét,

- megfelelő mértékben az irányítása alatt tartani a gépet úgy, hogy ne okozzon veszélyes helyzeteket, illetve ilyen helyzetben megfelelően tudjon reagálni,

- a gép kezelésének szabályait betartani, különösen azokat, amelyek célja a balesetek megelőzése és a munkavégzés folyamatosságának fenntartása,

- a gépben minden jelentősebb műszaki meghibásodást észlelni, különösen azokat, amelyek biztonsági veszélyforrást jelentenek, és azokat megfelelő módon meg tudja javíttatni,

- számításba venni a gépkezelői magatartást befolyásoló minden tényezőt (pl. alkoholt, fáradtságot, gyenge látást stb.) annak érdekében, hogy megőrizze a biztonságos munkavégzéshez szükséges készségek teljes szintjét,

- a többiek iránti tiszteletadással elősegíteni valamennyi munkatárs, különösen a leggyengébbek és a legvédtelenebbek biztonságát.

 

Sikeres vizsga esetén a Közlekedési Hatóság elkészíti és az autósiskolának kiadja a GKI igazolványokat, melyet az iskolában vehet át ha személyazonosságát igazolja.

 

Sikertelen gyakorlati vizsga esetén a sikeres elméleti vizsgától számított egy éven belül kell sikeres ismétlővizsgát tenni.  

 

Tandíjak befizetésének ütemezése, részletfizetés:

 

A tandíj első részét, mely tartalmazza az elméleti tanfolyam díját, az elméleti vizsgadíjat legkésőbb a tanfolyamra jelentkezéskor kell befizetni.  (Ennek összege: 70 000,- Ft)

 

Az iskolánk az előzőekben közölt módon, a Közlekedési Hatóságot illető vizsgadíjakat az Ön megbízottjaként beszedi, és a Vizsgabizottságon befizeti.

 

A meghirdetett tandíj az esetleges üzemeltetési költségek változásának mértéke szerint módosulhat.

 

Abban az esetben, ha a képzés befejezése előtt egy másik iskolához kéri tanulóáthelyezési igazolását – azt iskolánk ügyfélszolgálatánál kérheti. A kiadott igazolás bemutatásával Magyarország bármely arra jogosult képző-szervénél folytathatja tanfolyamát, az igazolt óraszámainak figyelembevételével.

 

 

A képzés felügyeletét ellátó szervezet:

                

                                                   Nemzeti Közlekedési Hatóság                  

                                                 Képzési és Vizsgáztatási Főosztály

                                               1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.

                                                       Telefon: 1/ 814-1818

 

 

                                                 Fontos tudnivalók!

                                                                                  

Felmentések: A mozgáskorlátozott, a siket és a magyar nyelvet nem beszélő tanulót a képzés elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében, a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

Szóban - indokolt esetben tolmács közreműködésével - vizsgázhat az, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, illetve az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a Felügyelőségtől kérelemre engedélyt kapott.

 

Vizsgák felfüggesztése, vagy érvénytelenítése:

Nem tartható meg a vizsga, ha a vizsgáztatás feltételei nem biztosítottak és emiatt a vizsgázó teljesítménye objektív módon nem értékelhető.

A vizsgát a vizsgabiztos felfüggeszti, ha a vizsgázó:

- személyazonossága vagy személyi adatai tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette vagy azt megkísérelte;

- a forgalmi vizsgán vezetésre képtelen állapotban van, képességeire hátrányosan ható szer befolyása alatt áll, vagy szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van;

- a vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával vagy ígéretével, illetőleg fenyegetéssel befolyásolni törekedett.

A felügyelet az érintett vizsgázót a előbb felsoroltak esetekben a vizsgától legfeljebb hat hónapi időtartamra eltilthatja.

A vizsgabiztos a vizsgát felfüggesztheti és a vizsgázót a felügyelet, a vizsgától legfeljebb három hónapi időtartamra eltilthatja, ha a vizsgázó a vizsga rendjét megzavarta.

A vizsgabiztos a vizsgát abban az esetben is felfüggesztheti, ha a szakoktató a vizsga rendjét megzavarta, vagy a vizsga eredményének befolyásolására törekedett.

A felügyelőség érvényteleníti azt a vizsgát, amelyet a vizsgázó a közlekedési hatóság félrevezetésével, hamis adatok közlésével, illetve jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tett le. Amennyiben a vizsgaigazolást a felügyelet már kiadta, a vizsga érvénytelenítéséről szóló jogerős határozatot az ügyfél lakóhelye szerint illetékes okmányirodának is meg kell küldeni.

 

Érvényes 2017. január 01.-től

                                              

                         

                                            Kiss J. István

                                             Iskolavezető

Elérhetőség

Kangar Autósiskola
1196 Budapest XIX. Fő utca 59.

+36 70 679 0589

© 2015 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode