GKI tehergépkocsi vezetőknek

 

Ahhoz, hogy valaki „Gépjárművezető Képesítő Igazolványt” szerezhessen, tanfolyamot kell végeznie és hatósági vizsgát kell tennie.

     Az előírások szerint azoknak a gépkocsivezetőknek, akik közúti szál­lítás keretében szolgáltatóként „C" kategóriájú vagy „C1" alkategóriájú („E" kombinált kate­góriát is ideértve) vezetői engedéllyel vezethető járműveket vezetnek, meg kell szerezniük a szakmai alapképesítést (a gépjárművezetői képesítést), majd ezt öt évenként továbbképzésen kell részt venniük és vizsgával kell megujjítaniuk.

 

A tanfolyam két részből áll.

              1.  Elméleti tanfolyam rész és

              2.  gyakorlati rész.

 

 A tanfolyam hatósági vizsgával zárul, mely írásbeli teszt  szóbeli elméleti és gyakorlati részből áll.

 

Felvétel a tanfolyamra:

Tanfolyamok meghirdetett időpontokban és helyszínen indulnak, de a jelentkezéseket folyamatosan is fogadjuk. Jelentkezni az autósiskolában lehet, az autósiskola ügyfélszolgálati idejében. Előzetes egyeztetés és megfelelő létszám esetén kihelyezett tanfolyamot is indítunk.

 

Tanfolyamra való jelentkezés feltétele:

 • Magyar állampolgárság, vagy EU állampolgár esetén bejelentett lakcím (lakcímkártya), más külföldi állampolgár esetén 180 nap, vagy azt meghaladó tartózkodási engedély.
 • Érvényes „C” kategóriájú vagy „C1” alkategóriájú vezetői engedély.
 • a korábban szerzett GKI kártya.
 • (Külföldi jogosítványosoknak 102. csoportos orvosi alkalmassági igazolás.)

 

A felsorolt anyagokat az iskola ügyfélszolgálatán kell leadni a tanfolyam kezdetéig. Jelentkezési lapot az iskola ügyfélszolgálatán kérhet. A „Jelentkezési lapot” és a rajta lévő nyilatkozatot nyomtatott betűkkel kell kitölteni!

Személyi igazolványt, a lakcímkártyát, a vezetői engedélyt és a korábban szerzett GKI kártyát legkésőbb a tanfolyamkezdés előtt egy héttel be kell mutatni.

 

Az elméleti tanfolyam:

 

Az elméleti tanfolyamot az Iskola saját tantermében vagy a külön meghirdetett helyszíneken tartjuk. A foglalkozások időpontját a tanfolyam kezdéskor megadott órarend szerint tartjuk. Az elméleti oktatás során egy tanítási óra időtartama 45 perc/óra. Két tanítási óra után legalább 10 perc szünetet kell tartani.

Az elméleti tanfolyam célja hogy felkészítse Önt az elméleti vizsgára, és kellő ismeretet nyújtson az önálló gépjárművezetői képesítő vizsgához.

 

Az előírt tantárgyak:

 • Előírások alkalmazása                                               10 óra
 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés    10 óra
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és
 •   környezeti biztonság, szerviz, logisztika                   10 óra
 • Esettanulmány            

 

Egyes tantárgyak hallgatása alól felmentés nem adható, a hiányzásokat be kell pótolni, amire iskolánk külön foglalkozás keretében biztosít lehetőséget.

 

Elméleti tanfolyam díja: 40 000,- Ft  

 

Elméleti vizsgára bocsátható, aki:

 • a tanfolyamot elvégezte, az esetleges hiányzásait külön foglalkozáson pótolta,
 •  az első vizsga időpontjától számított egy év még nem telt el,
 • megfelel a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi, valamint - írásbeli nyilatkozata alapján - a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek, és
 • leadta az orvosi alkalmassági igazolását valamint
 • kettő darab igazolványképet

 

Vizsgára az Önnel előre egyeztetett helyszínre az iskola jelenti be és közli Önnel annak időpontját!

 

Az elméleti vizsga teszt kérdéseire a helyszínen kapott feladatlapon kell válaszolnia. Egy tantárgy feladatlapja  40 kérdést tartalmaz, ebből legalább 30-at kell helyesen megválaszolni. Három ilyen tesztlapot kell megoldani, ezt követi az esettanulmány kidolgozása, a szimulátoros és a gyakorlati vezetési vizsga.

 A vizsga után közvetlenül megtörténik a kiértékelés.

 

Alap vizsga és az okmány kiállítás dija:    45 800,- Ft.

A pótvizsgák díja tantárgyanként:              15 000,- Ft  + gépkocsihasználat (ha szükséges)

 

A sikertelen vizsgát követően, a pótvizsgára jelentkezés esetén a vizsgadíjat készpénzben kell befizetni.

Az első vizsgától számított egy éven belül kell befejezni a vizsgákat. Egy év elteltével csak újabb tanfolyam elvégzésével folytatható a képesítés megszerzése.

 

Járművezetés a közúti forgalomban :                           10 óra

Járművezetéshez kapcsolódó

gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek:                           2 óra

Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas    tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen:      2 - 5 óra

 

Gépjármű vezetési gyakorlat:

A vezetés gyakorlása a tanfolyam ideje alatt külön időbeosztás szerint történik.

Gyakorlásra bármely munkanap (szükség esetén szombat is) választható az oktatóval történt egyeztetés után.

A gyakorlás helye egyéni egyeztetés alapján történik.

 

vezetés korszerű szimulátor berendezésen:    2- 5 óra

                                                               15  000,-  20 000,- Ft

 

10 óra a kötelező gyakorlás plusz vizsga:    55 000,- Ft

A gyakorlati  alapórák és pótórák óradíja:      5 000,- Ft

 

A vizsgára az iskola jelenti be.

 

A gyakorlati vizsga díjának befizetési határideje a vizsgajelentést megelőző nap, melyet az iskolában tehet meg.

 

A vizsga kezdetén nyilatkoznia kell, hogy a jármű biztonságos kezelésére alkalmas állapotban van, amit aláírásával hitelesít. A vizsga időtartama kb. 50 perc. Az idevonatkozó követelményszintet részletesen a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelete tartalmazza.

 

A tanfolyam tejes díja vizsgadíjjal együtt:

 

ALAP képesítés megszerzéséhez:   130 000,- Ft

 

TOVÁBBKÉPZŐS képesítés megszerzéséhez: 80 000,- Ft

 

A tan és vizsgadíj tartalmazza a GKI-s kártya költségét is.

 

A vizsgán a tanulónak minden időpillanatban rendelkeznie kell a tantervben foglalt ismeretekkel, jártassággal és magatartással, hogy képes legyen:

- a veszélyhelyzeteket felismerni és felmérni azok veszélyességének mértékét,

- megfelelő mértékben az irányítása alatt tartani a gépet úgy, hogy ne okozzon veszélyes helyzeteket, illetve ilyen helyzetben megfelelően tudjon reagálni,

- a gép kezelésének szabályait betartani, különösen azokat, amelyek célja a balesetek megelőzése és a munkavégzés folyamatosságának fenntartása,

- a gépben minden jelentősebb műszaki meghibásodást észlelni, különösen azokat, amelyek biztonsági veszélyforrást jelentenek, és azokat megfelelő módon meg tudja javíttatni,

- számításba venni a gépkezelői magatartást befolyásoló minden tényezőt (pl. alkoholt, fáradtságot, gyenge látást stb.) annak érdekében, hogy megőrizze a biztonságos munkavégzéshez szükséges készségek teljes szintjét,

- a többiek iránti tiszteletadással elősegíteni valamennyi munkatárs, különösen a leggyengébbek és a legvédtelenebbek biztonságát.

 

Sikeres vizsga esetén a Közlekedési Hatóság elkészíti és az autósiskolának kiadja a GKI kártyákat, melyet az iskolában vehet át ha személyazonosságát igazolja.

Sikertelen gyakorlati vizsga esetén az első elméleti vizsgától számított egy éven belül kell sikeres ismétlővizsgát tenni.  

 

Tandíjak befizetésének ütemezése, részletfizetés:

 

A tandíj első részét, mely tartalmazza az elméleti tanfolyam díját, az elméleti vizsgadíjat legkésőbb a tanfolyamra jelentkezéskor kell befizetni.  (Ennek összege: 70 000,- Ft)

 

Az iskolánk az előzőekben közölt módon, a Közlekedési Hatóságot illető vizsgadíjakat az Ön megbízottjaként beszedi, és a Vizsgabizottságon befizeti.

 

A meghirdetett tandíj az esetleges üzemeltetési költségek változásának mértéke szerint módosulhat.

 

Abban az esetben, ha a képzés befejezése előtt egy másik iskolához kéri tanulóáthelyezési igazolását – azt iskolánk ügyfélszolgálatánál kérheti. A kiadott igazolás bemutatásával Magyarország bármely arra jogosult képző-szervénél folytathatja tanfolyamát, az igazolt óraszámainak figyelembevételével.

 

A képzés felügyeletét ellátó szervezet:

                

                                                  Nemzeti Közlekedési Hatóság                  

                                                Képzési és Vizsgáztatási Főosztály

                                             1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.

                                                        Telefon: 1/ 814-1818

 

 

Fontos tudnivalók!

                                                                                  

Felmentések: A magyar nyelvet nem beszélő tanulót a képzés elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében, a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

Szóban - indokolt esetben tolmács közreműködésével - vizsgázhat az, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, és erre a Közlekedési Hatóságtól kérelemre engedélyt kapott.

 

Vizsgák felfüggesztése, vagy érvénytelenítése:

Nem tartható meg a vizsga, ha a vizsgáztatás feltételei nem biztosítottak és emiatt a vizsgázó teljesítménye objektív módon nem értékelhető.

A vizsgát a vizsgabiztos felfüggeszti, ha a vizsgázó:

- személyazonossága vagy személyi adatai tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette vagy azt megkísérelte;

- a forgalmi vizsgán vezetésre képtelen állapotban van, képességeire hátrányosan ható szer befolyása alatt áll, vagy szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van;

- a vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával vagy ígéretével, illetőleg fenyegetéssel befolyásolni törekedett.

A felügyelet az érintett vizsgázót a előbb felsoroltak esetekben a vizsgától legfeljebb hat hónapi időtartamra eltilthatja.

A vizsgabiztos a vizsgát felfüggesztheti és a vizsgázót a felügyelet, a vizsgától legfeljebb három hónapi időtartamra eltilthatja, ha a vizsgázó a vizsga rendjét megzavarta.

A vizsgabiztos a vizsgát abban az esetben is felfüggesztheti, ha a szakoktató a vizsga rendjét megzavarta, vagy a vizsga eredményének befolyásolására törekedett.

A felügyelőség érvényteleníti azt a vizsgát, amelyet a vizsgázó a közlekedési hatóság félrevezetésével, hamis adatok közlésével, illetve jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tett le. Amennyiben a vizsgaigazolást a felügyelet már kiadta, a vizsga érvénytelenítéséről szóló jogerős határozatot az ügyfél lakóhelye szerint illetékes okmányirodának is meg kell küldeni.

 

Érvényes 2017. január 01.-től

                                              

                         

                                          Kiss J. István

                                            Iskolavezető

Elérhetőség

Kangar Autósiskola
1196 Budapest XIX. Fő utca 59.

+36 70 679 0589

© 2015 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode