NKH "Gépkezelő jogosítvány"

 

 A Gépkezelői jogosítvány megszerzését a 40/2009 (VIII.31.) KHEM rendelet szabályozza.

Fenti rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szól.

E rendelet hatálya kiterjed:

A közúti áruszállítást végző jármű megrakásához, vagy ennek előkészítéséhez alkalmazott, minden olyan önjáró emelő- és rakodógépre (járműre), továbbá járműre szerelt gépi berendezésre, melyet anyagmozgatásra, rakodásra, emelésre használnak"

2.§(1) Emelő és rakodógépet az kezelhet, aki az adott gépcsoportra, hatályos gépkezelői képesítéssel rendelkezik.

A gépkezelői jogosítvány megszerzése nem mentesít, az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, államilag elismert szakképesítések (OKJ) megszerzésének kötelezettsége alól.

(2.) Ha az emelő- és rakodógép a közúti közlekedés szabályairól szóló együttes miniszteri rendelet alapján, közúti járműnek minősül és a munkavégzés vagy munkahely változtatás során közutat vagy közforgalom elől elzárt magánutat vesz igénybe és a gép kezelője járművezetési feladatokat is ellát, a gépkezelőnek a közúti jármű vezetésére jogosító, a közúti közlekedés szabályairól szóló együttes miniszteri rendeletben meghatározott vezetői engedéllyel is rendelkezni kell."  

 Az OKJ-s Targoncavezető szakképesítés megszerzése után a gépkezelői vizsgán a hallgatók mentesülnek az elméleti vizsgatárgyak alól, már csak gyakorlati vizsgát kell tenni a választott gépcsoport(ok)ból és birtokba vehető a gépkezelői jogosítvány is, melyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság állít ki.

A Gépkezelői jogosítvány megszerzésének feltételeiről irodánkban kaphat bővebb felvilágosítást!

 
Tanfolyamainkra interneten is jelentkezhet. Internetes jelentkezés esetés az alábbi nyomtatványokat kell kinyomtatnia és kitöltve aláírva beszkennelni és elküldeni nekünk.
     A nyomtatványokhoz csatolnia kell:
      - a személyi igazolványának,
      - lakcím kártyájának,
      - a nyolcadik osztály elvégzéséről szóló bizonyítványának,
      - a korábban szerzett OKJ bizonyítványának és a
      - meglévő Gépkezelő jogosítványának minden oldalát tartalmazó fénymásolatát!
 
       A jelentkezés elküldése után ne felejtse átutalni számlánkra a tandíj első részét, mert ennek megérkezésétől lesz érvényes jelentkezése.

         

                                                              Elérhetőségek.

 Szaktanfolyami szerződés.pdf 

Jelentkezési lap.pdf

 


Ahhoz, hogy valaki „Önjáró emelő- és rakodógépek kezeléséhez GÉPKEZELŐI JOGOSÍTVÁNYT” szerezhessen, megfelelő gépcsoportra szóló szakképesítéssel (OKJ bizonyítvánnyal) kell, hogy rendelkezzen.

Csak meglévő, érvényes szakképesítés birtokában tehet gépkezelő hatósági vizsgát

A tanfolyam két részből áll.

                    1.  Elméleti tanfolyam rész és

                    2.  Gépkezelési gyakorlat.

 A tanfolyam hatósági vizsgával zárul, mely gépkezelési gyakorlatból áll.

Felvétel a tanfolyamra:

Tanfolyamok meghirdetett időpontokban és helyszínen indulnak, de a jelentkezéseket folyamatosan is fogadjuk. Jelentkezni az autósiskolában lehet, az autósiskola ügyfélszolgálati idejében. Előzetes egyeztetés és megfelelő létszám, és megfelelő helyszín esetén kihelyezett tanfolyamot és vizsgát szervezünk.

Tanfolyamra való jelentkezés feltétele:

 • Magyar állampolgárság, vagy EU állampolgár esetén bejelentett lakcím (lakcímkártya), más külföldi állampolgár esetén 180 nap, vagy azt meghaladó tartózkodási engedély.
 • betöltött 18 éves életkor
 • az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik,
 • kitöltött jelentkezési lap.
 • OKJ-s bizonyítvány.
 • leadta az orvosi alkalmassági igazolását valamint
 • kettő darab egyforma, színes igazolványképet
 • A tanfolyam és vizsgadíj első részét megfizette.

A felsorolt anyagokat az iskola ügyfélszolgálatán kell leadni a tanfolyam kezdetéig. Jelentkezési lapot az iskola ügyfélszolgálatán kérhet, vagy letöltheti az internetről. A „Jelentkezési lapot” és a rajta lévő nyilatkozatot nyomtatott betűkkel kell kitölteni!

Személyi igazolványt, lakcímkártyát, az OKJ bizonyítványt és az iskolai bizonyítványt fénymásolatban a jelentkezési laphoz csatolni kell és a tanfolyami megbeszélés napján eredetiben be kell mutatni.

Az elméleti tanfolyam:

Az elméleti tanfolyamot a tanfolyam indulásakor az Iskola saját tantermében vagy a külön meghirdetett helyszíneken tartjuk.

Az elméleti tanfolyam célja hogy felkészítse Önt a gépkezelés során előforduló balesetveszélyes helyzetek elhárítására és felfrissítse az elsősegély-nyújtási ismereteket, és megalapozó ismeretet nyújtson az önálló gépkezelési gyakorlathoz.

Az orvosi alkalmassági vizsgálat díja 5 000,- Ft melyet az orvosnál kell fizetni.

                                   

           Az előírt tantárgyak:

   Szakirányú munkavédelmi és elsősegély - nyújtási ismeretek.         1 óra

A tantárgy hallgatása alól felmentés nem adható, a hiányzást be kell pótolni, amire iskolánk külön foglalkozás keretében biztosít lehetőséget.

Vizsgára az Önnel előre egyeztetett helyszínre az iskola jelenti be és közli Önnel annak időpontját!

Gépkezelési gyakorlat:

A gépkezelés gyakorlása a tanfolyam ideje alatt külön időbeosztás szerint történik.

Gyakorlatra bármely munkanap (szükség esetén szombat is) választható az oktatóval történt egyeztetés után.

A gyakorlás helye egyéni egyeztetés alapján történik.

A gyakorlati  pótórákat egyéni egyeztetés alapján és külön óradíjon tudjuk biztosítani.

         A kötelező gyakorlás:  3 óra

A gépkezelési gyakorlati vizsga díját a tandíj tartalmazza !

Vizsgát az tehet, aki:  A tanfolyam és vizsgadíj második részét is befizette.

A vizsga kezdetén nyilatkoznia kell, hogy a gép biztonságos kezelésére alkalmas állapotban van, amit aláírásával hitelesít. A vizsga időtartama kb. 15 perc. Az idevonatkozó követelményszintet részletesen a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelete tartalmazza.

A vizsgán a tanulónak minden időpillanatban rendelkeznie kell a tantervben foglalt ismeretekkel, jártassággal és magatartással, hogy képes legyen:

- a veszélyhelyzeteket felismerni és felmérni azok veszélyességének mértékét,

- megfelelő mértékben az irányítása alatt tartani a gépet úgy, hogy ne okozzon veszélyes helyzeteket, illetve ilyen helyzetben megfelelően tudjon reagálni,

- a gép kezelésének szabályait betartani, különösen azokat, amelyek célja a balesetek megelőzése és a munkavégzés folyamatosságának fenntartása,

- a gépben minden jelentősebb műszaki meghibásodást észlelni, különösen azokat, amelyek biztonsági veszélyforrást jelentenek, és azokat megfelelő módon meg tudja javíttatni,

- számításba venni a gépkezelői magatartást befolyásoló minden tényezőt (pl. alkoholt, fáradtságot, gyenge látást stb.) annak érdekében, hogy megőrizze a biztonságos munkavégzéshez szükséges készségek teljes szintjét,

- a többiek iránti tiszteletadással elősegíteni valamennyi munkatárs, különösen a leggyengébbek és a legvédtelenebbek biztonságát.

Sikeres vizsga esetén a Közlekedési Hatóság elkészíti és az autósiskolának kiadja a Gépkezelő jogosítványokat, melyet az iskolában vehet át, ha személyazonosságát igazolja.

Sikertelen vizsga esetén az első vizsgától számított egy éven belül kell sikeres vizsgát tennie.

Tandíjak befizetésének ütemezése, részletfizetés:

A tandíj első részét, mely tartalmazza a tanfolyam, és a vizsgadíj, egy részét legkésőbb a tanfolyamra jelentkezéskor kell befizetni.

             ( A tandíj első részösszege) egy gép esetén:   30 000,- Ft

                                            két gép esetén:  40 000,- Ft

                                      három gép esetén:  50 000,- Ft)

A tandíj második részlete a vizsga előtt esedékes.

              Ennek összege mindenki számára:  20 000,- Ft

        Aki a teljes tan és vizsgadíjat nem fizeti meg NEM VIZSGÁZHAT !

Az iskolánk az előzőekben közölt módon, a Közlekedési Hatóságot illető vizsgadíjakat az Ön megbízottjaként beszedi, és a Vizsgabizottságon befizeti.

A meghirdetett tandíj az esetleges gépüzemeltetési vagy bérleti költségek változásának mértéke szerint módosulhat.

Abban az esetben, ha a képzés befejezése előtt egy másik iskolához kéri áthelyezési igazolását – azt iskolánk ügyfélszolgálatánál kérheti. A kiadott igazolás bemutatásával Magyarország bármely arra jogosult képző-szervénél folytathatja tanfolyamát, az igazolt óraszámainak figyelembevételével.

 

           A képzés felügyeletét ellátó szervezet:

 

                                                             Közekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

                                                                 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.

                                                                      Telefon: 1/ 814-1818

 

 

Fontos tudnivalók!

                                                                                  

 Felmentések: A magyar nyelvet nem beszélő jelentkezőt a képzés elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében, a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

Szóban - indokolt esetben tolmács közreműködésével - vizsgázhat az, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, illetve az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a Felügyelőségtől kérelemre engedélyt kapott.

Vizsgák felfüggesztése, vagy érvénytelenítése:

Nem tartható meg a vizsga, ha a vizsgáztatás feltételei nem biztosítottak és emiatt a vizsgázó teljesítménye objektív módon nem értékelhető.

A vizsgát a vizsgabiztos felfüggeszti, ha a vizsgázó:

- személyazonossága vagy személyi adatai tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette vagy azt megkísérelte;

- a forgalmi vizsgán vezetésre képtelen állapotban van, képességeire hátrányosan ható szer befolyása alatt áll, vagy szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van;

- a vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával vagy ígéretével, illetőleg fenyegetéssel befolyásolni törekedett.

A felügyelet az érintett vizsgázót a előbb felsoroltak esetekben a vizsgától legfeljebb hat hónapi időtartamra eltilthatja.

A vizsgabiztos a vizsgát felfüggesztheti és a vizsgázót a felügyelet, a vizsgától legfeljebb három hónapi időtartamra eltilthatja, ha a vizsgázó a vizsga rendjét megzavarta.

A vizsgabiztos a vizsgát abban az esetben is felfüggesztheti, ha a szakoktató a vizsga rendjét megzavarta, vagy a vizsga eredményének befolyásolására törekedett.

A felügyelőség érvényteleníti azt a vizsgát, amelyet a vizsgázó a közlekedési hatóság félrevezetésével, hamis adatok közlésével, illetve jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tett le. Amennyiben a vizsgaigazolást a felügyelet már kiadta, a vizsga érvénytelenítéséről szóló jogerős határozatot az ügyfél lakóhelye szerint illetékes okmányirodának is meg kell küldeni.

                   Érvényes 2016. szeptember 30.-től

                                              

                                                                             Kiss J. István

                                                                               Iskolavezető

 

                A RÉGI TÍPUSÚ Építőgépkezelő jogosítvánnyal rendelkező érdeklődőknek fontos  tudni:

A korábban megszerzett Építőgépkezelő jogosítványba (nem tévesztendő össze az új Gépkezelői jogosítvánnyal) a targoncák típusait az akkor érvényben volt besorolási táblázat alapján jegyezték be (Pl.: elektromos targonca, dízel targonca, gázüzemű targonca, szállító és magas-emelő targonca, gyalogkíséretű, stb...).

Az új rendelet szerint a régi Építőgépkezelő jogosítvány típusvizsgával már nem bővíthető.

A régi Építőgépkezelő jogosítvány a bejegyzett géptípusok kezeléséhez 2016. június 30-ig használható,

de csak akkor, ha az államilag elismert OKJ-s Bizonyítvánnyal is párosult!

 

FÖLDMUNKAGÉP KEZELŐI SZAKTANFOLYAMOK
1.
1111
Traktoralapú univerzális földmunkagép

2.
1212
Gumikerekes kotró

 
3.
 
1222
 
Lánctalpas kotró

 
4.
 
1223
 
Teleszkópos kotró

 
5.
 
1311
 
Vedersoros árokásó

6.
1412
Földtoló

 
7.
 
1522
 
Földgyalu

8.
1612
Földnyeső

ANYAGMOZGATÓ- ÉS SPECIÁLIS SZÁLLÍTÓGÉP KEZELŐI SZAKTANFOLYAMOK
9.
3312
Gyalogkíséretű targonca

10.
3313
Vezetőállásos targonca
11.
3324
Vezetőüléses targonca

12.
3624
Betonszállító mixer

 
13.
3626
Betonszállító mixer betonszivattyúval

14.
3627
Kényszertömörítésű szilárd hulladék gyűjtő és szállító gép

 
15.
3628
Szennyvízszállító és szippantó jármű

EMELŐ- ÉS RAKODÓGÉP KEZELŐI SZAKTANFOLYAMOK
16
4213
Gépjármű emelő-hátfal
 

17.
4221
Mobil szerelő állvány

 
18.
4223
Mobil szerelő kosár
 

 
19.
4224
Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű
 

 
 
 
20.
 
 
4374
 
 
Konténer emelő
 
 

21.
4411
Autódaru
 
 

22.
4431
Lánctalpas daru

 

 

 

23.
4451
Járműre szerelt daru
 
 
24.
4511
Hidraulikus rakodó (homlokrakodó, forgórakodó, teleszkópos rakodó)
 
 
 
25.
4572
Kompaktor
 

 

26.
4593
Vagonkirakó
 
 
 

 

KÖZMŰÉPÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI, MÉLYÉPÍTÉSI, ÚT-, ALAGÚT-,
 HÍDÉPÍTÉSI GÉP, FENNTARTÓ ÉS KÁRELHÁRÍTÓ GÉP KEZELŐI SZAKTANFOLYAMOK
27.
5316
Talajstabilizátor

 

 
 
28.
5323
Betonbedolgozó finischer
 
 
 
29.
5341
Aszfaltbedolgozó finischer

 

 
30.
5344
Aszfaltburkolat maró

 

 
31.
5599
Alagútépítő gép

 

32.
5631
Útfenntartó-, és karbantartó gép

 

33.
5632
Földműfenntartó gép

 

 

 

 

2015 év végén megjelent a 74/2015. (XII. 29.) NFM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő – és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet és a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai- és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet módosításáról.

 A módosítás lényeges elemei a 40/2009 (VIII. 31.) KHEM rendelet alapján:

 • „1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed
 1. a) a közúti áruszállításhoz kapcsolódó árumozgatásra alkalmas gépre, továbbá a járműre szerelt, önjáró vagy vontatott, valamint a közutak építéséhez, fenntartásához használt emelő-, rakodó- és útépítő gépre (a továbbiakban együtt: emelő- és rakodógép),
 2. b) a gépet működtető, irányító személyre (a továbbiakban: gépkezelő),”
 • „8. § (4) Az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM–KPM együttes rendelet alapján kiadott építőgépkezelői jogosítvány a bejegyzett géptípus kezelésére jogosít. Az e rendelet 2. mellékletében meghatározott gépcsoportokba tartozó gép kezelésére jogosító építőgépkezelői jogosítvány az emelő- és rakodógép kezelésére 2016 június 30-ig jogosít.”

A rendelet megváltoztatta az OKJ-s szakképesítéssel rendelkező gépkezelők szaktanfolyami képzését is.

A szaktanfolyami feltételeket is szabályozza a módosított 40/2009 (VIII. 31.) KHEM rendelet:

 • „4. §(2) Szaktanfolyamra az jelentkezhet, aki
 1. a) a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott életkori és egészségügyi feltételeknek megfelel, és
 2. b) az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – a megszerezni kívánt gépcsoporthoz tartozó – könnyű- vagy nehézgépkezelői szakképesítéssel rendelkezik, vagy építő- és anyagmozgató gépkezelő szakképesítő vizsgát tett, kivéve, ha már rendelkezik hatályos gépkezelői képesítéssel.

(4) A szaktanfolyamon való részvétel kötelező. A szaktanfolyam keretében gépcsoportonként és tanulónként legalább 3 tanóra gyakorlati oktatást, valamint tanfolyamonként 1 óra munkavédelmi és elsősegély oktatást kell tartani, egy tanóra időtartama 45 perc.”

Intézményünk a Nemzeti Közlekedési Hatóság megbízottjaként vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezik a Közúti közlekedésről szóló 1988.évi I. törvény 18.§ (8) bekezdése alapján.

 A gépkezelői képzések és vizsgák rendszerét az elmúlt években számos jogszabály alakította.

 A 40/2009 (VIII.31.) KHEM rendelet megszűntette a több száz féle géptípus besorolást, helyette gépcsoportok lettek meghatározva. Egy adott gépcsoportra megszerzett gépkezelői jogosítvány a gépcsoporton belül megtalálható összes gép kezelését engedélyezi.

A különbözeti vizsgát most hatósági vizsgának nevezik. A Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) állítja ki a gépkezelői jogosítványt.

 Az új jogszabályi környezetnek megfelelően, a Kangar ’907 Kft. rendelkezik gépkezelők oktatásához és vizsgáztatásához szükséges tanúsítványokkal, engedélyekkel.

A Kangar ’907 Kft. vállalja a képzések, vizsgák teljeskörű lebonyolítását a már jól megszokott minőségben!

A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelői képzésekre való jelentkezés feltételei:

 • betöltött 18. életév
 • egészségügyi alkalmasság
 • az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – a megszerezni kívánt gépcsoporthoz tartozó – könnyű- vagy nehézgépkezelői szakképesítés vagy építő- és anyagmozgató gépkezelő szakképesítő vizsga (elágazás, rész-szakképesítés)

(A gépkezelői vizsga - OKJ-s bizonyítvány birtokában - csak gyakorlati vizsgát jelent. A gépkezelő jelöltek az elméleti vizsgarészből felmentést kapnak.)

 A vizsgára való jelentkezéshez a következő dokumentumok szükségesek:

 • egészségügyi alkalmassági vélemény,
 • 2 db 4*4 cm-es fehér hátterű, szines igazolványkép,
 • OKJ-s bizonyítvány másolata,
 • személyi igazolvány és lakcímkártya fénymásolata,
 • gépkezelő jelölt által aláírt adatlap és meghatalmazás, melyben meghatalmazza a Képzőt, hogy a jogosítvány ügyében eljárjon.

- Egy vizsga során maximum 3 gépcsoportból lehet vizsgázni.

Elérhetőség

Kangar Autósiskola
1196 Budapest XIX. Fő utca 59.

+36 70 679 0589

© 2015 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode